Algemene voorwaarden PMI Curacao

Deze website (hierna te noemen: “Website”) is onderdeel van en wordt aangeboden door PMi Curacao kantoorhoudende te Eden Shopping Mall unit 13, Caracasbaaiweg 280, Curacao.

De Website is een platform waar aanbieders van vakantieaccommodaties (hierna: “Verhuurders” in meervoud of “Verhuurder” in enkelvoud) deze accommodaties ter verhuur aanbieden middels advertenties aan bezoekers van de Website. PMi Curacao is en wordt geen partij bij de overeenkomst tot huur van een vakantieaccommodatie welke mogelijk tussen een Verhuurder en een bezoeker van de Website tot stand komt. De bezoekers van de Website welke ingaan op de aanbiedingen van een door Verhuurders aangeboden vakantieaccommodatie en of een van de aangeboden vakantieaccommodaties gaan huren van een Verhuurder, worden hierna aangeduid als “Huurders” in meervoud en “Huurder” in enkelvoud.

Door de Website te bezoeken verklaart u zich akkoord met deze algemene voorwaarden. Wij adviseren u dan ook deze algemene voorwaarden te lezen. Bij gebruik van de Website kan u gevraagd worden zich nogmaals akkoord te verklaren met deze algemene voorwaarden.

Heeft u na het lezen vragen over deze algemene voorwaarden dan vernemen dat wij graag. U kunt contact met ons opnemen via info@pmicuracao.com

Toelichting structuur van deze algemene voorwaarden:
Deze algemene voorwaarden bestaan uit 3 onderdelen:
Onderdeel 1 algemeen deel van toepassing op bezoekers van de Website, Huurders en Verhuurders (hierna gezamenlijk te noemen: “Gebruikers” in meervoud, of “Gebruiker” in enkelvoud);
Onderdeel 2 voorwaarden voor Huurders;
Onderdeel 3 voorwaarden voor Verhuurders;

Onderdeel 1: Algemeen deel van toepassing op Gebruikers

1. Aanvullende voorwaarden:
Voor een aantal aanvullende diensten van PMi Curacao gelden aanvullende voorwaarden. Deze aanvullende voorwaarden maken integraal onderdeel uit van deze algemene voorwaarden. Vanzelfsprekend zal u gelegenheid tot kennisneming en aanvaarding van deze aanvullende voorwaarden worden geboden voordat u deze aanvullende diensten gaat afnemen. Mochten de aanvullende voorwaarden afwijken van deze algemene voorwaarden, dan gaan de aanvullende voorwaarden voor boven de inhoud van deze algemene voorwaarden.

2. Ingangsdatum en tussentijdse wijziging:
Deze algemene voorwaarden zijn met ingang van 1 september 2015 van toepassing op ieder gebruik van de Website en op alle door PMi Curacao aangeboden diensten.

PMi Curacao zal van tijd tot tijd zijn algemene voorwaarden wijzigen. Met onderstaande heldere regels zorgen we ervoor dat u altijd duidelijk weet welke algemene voorwaarden van toepassing zijn voor u.

– Voor Bezoekers van de Website geldt vanzelfsprekend de versie van deze algemene voorwaarden als getoond bij ieder bezoek aan de Website;
– Voor Huurders van een accommodatie geldt de versie van deze algemene voorwaarden die gold op het moment van verzending van de boekingsaanvraag aan de Verhuurder;
– Voor Verhuurders geldt de laatste versie van deze algemene voorwaarden op de datum van kennisgeving door PMi Curacao aan Verhuurders via een bericht in de PMi Curacao beheeromgeving op de Website.

3. Privacybeleid
PMi Curacao vindt uw privacy belangrijk. Daarom hanteert PMi Curacao een Privacybeleid. In ons Privacybeleid wordt uitgelegd hoe PMi Curacao uw privacy beschermd wanneer u onze Website gebruikt. Daarnaast leggen we uit op welke wijze PMi Curacao omgaat met persoonlijke gegevens. Ons Privacybeleid vindt u hier en is via de button Privacy onder aan de Website te raadplegen.

4. Werking Website
PMi Curacao besteedt zeer veel zorg aan het zo optimaal en foutloos mogelijk laten functioneren van de Website en de aldaar te raadplegen informatie. Voor het functioneren van de Website is PMi Curacao mede afhankelijk van derden. De informatie over de vakantieaccommodaties is samengesteld door Verhuurders en gecontroleerd door PMi Curacao. Om deze redenen kan PMi Curacao u helaas niet garanderen dat de Website altijd zonder storingen zal functioneren of altijd bereikbaar zal zijn. Ondanks onze controle kunnen wij tevens niet garanderen dat alle informatie op de Website juist is. Vanzelfsprekend doet PMi Curacao binnen redelijke grenzen haar uiterste best om ervoor te zorgen dat de Website goed functioneert en de aangeboden informatie juist is.

5. Beperking aansprakelijkheid en vrijwaring
PMi Curacao draagt zorg voor het hosten en de bereikbaarheid van de Website. PMi Curacao is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van systeemuitval, verbindingsuitval of een ander defect of storing van de Website. PMi Curacao zal een storing zo spoedig mogelijk proberen te verhelpen.

PMi Curacao is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door gebruik van de Website door de Gebruiker.

PMi Curacao sluit, voor zover wettelijk toegestaan is, aansprakelijkheid uit voor alle schade die een Gebruiker lijdt door;
(i) gebruik van de diensten van de Website of andere diensten van PMi Curacao;
(ii) het niet of niet veilig beschikbaar zijn van de Website of delen daarvan;
(iii) onjuiste informatie op de Website;

Gebruikers vrijwaren PMi Curacao voor aanspraken van derden met betrekking tot schade, waaronder meer – doch niet uitsluitend – juridische kosten, geleden door het aangaan van een overeenkomst tussen Huurder en Verhuurder en of het gebruik maken van de Website.

6. Ongeoorloofd gebruik van de Website
De inhoud van de Website bestaat onder meer uit een databank met een wisselend aanbod van vakantieaccommodaties (hierna te noemen: “Databank”). PMi Curacao is eigenaar van de Databank. Op de Databank rusten de databankenrechten van PMi Curacao als bedoeld in de Databankenwet. Het is Gebruikers niet toegestaan behoudens schriftelijke voorafgaande toestemming van PMi Curacao, delen van deze Databank te (doen) (her-)gebruiken of op te (doen) slaan. Mocht om welke reden dan ook de Databank niet kwalificeren als een Databankrecht in de zin van de Databankenwet of om enige andere reden niet onder de beschermingsomvang van enige wettelijke bepaling vallen dan is het Gebruikers evenmin toegestaan om behoudens schriftelijke voorafgaande toestemming van PMi Curacao, delen van deze Databank te (doen) (her-)gebruiken of op te (doen) slaan.

PMi Curacao heeft van de Verhuurder een licentie verkregen op het gebruik van alle door de Verhuurder op de Website geplaatste afbeeldingen, video’s en teksten (hierna te noemen: “Content”). De Content is auteursrechtelijk beschermd.

Het navolgende gebruik van de Website, onderdelen van de Website, Databank en Content daaronder begrepen, is Gebruikers niet toegestaan behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van PMi Curacao:

– kopiëren, opslaan, reproduceren, verveelvoudigen en/of openbaar maken;
– het verzamelen van persoonsgegevens;
– het benaderen van andere Gebruikers voor het aanbieden van dezelfde of andere producten en of diensten.

7. Uitleg algemene voorwaarden en toepassing
Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden dan dient de uitleg plaats te vinden naar de feitelijke bedoeling van deze bepalingen.

Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de bedoeling en strekking van deze algemene voorwaarden.

Indien één of meer van de bepalingen van deze algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst met PMi Curacao in strijd mochten zijn met enig toepasselijk dwingend rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door PMi Curacao vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. In het geval door een rechterlijke uitspraak een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig wordt verklaard, dan laat dit de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverlet.

8. Overdracht aan derden
PMi Curacao is gerechtigd haar rechten en verplichtingen betreffende de door PMi Curacao aangeboden diensten, waaronder de Website, over te dragen aan derden en derden deze diensten te laten uitvoeren en aanbieden. Gebruikers zullen hierover worden geïnformeerd op de Website.

9. Overmacht
Onverminderd de overige aan PMi Curacao toekomende rechten, heeft PMi Curacao in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de overeenkomst en haar diensten op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door de Gebruikers dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat PMi Curacao gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan PMi Curacao kan worden toegerekend, omdat deze niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

10. Misbruik, toepasselijk recht en geschillen
Het is de Gebruiker niet toegestaan om de Website te gebruiken voor onrechtmatige, immorele en strafbare gedragingen. PMi Curacao treedt hard op tegen misbruik van de Website.

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij PMi Curacao partij is, waaronder elke tussen PMi Curacao en een Gebruiker gesloten overeenkomst, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

De Rechtbank Den Haag is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft PMi Curacao het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.


Onderdeel 2 Voorwaarden voor Huurders
Deze voorwaarden gelden in aanvulling op de voorwaarden van Onderdeel I.

11. Ingaan op aanbod van Verhuurder
PMi Curacao is en wordt geen partij bij de overeenkomst die u sluit of wenst te sluiten met de Verhuurder. U sluit zelfstandig een overeenkomst met de Verhuurder van de accommodatie. PMi Curacao verzendt alleen uw boekingsaanvraag en heeft verder geen enkele bemoeienis met (of kennis van) de eventuele verhuurtransactie en betaling zoals die al dan niet vervolgens tot stand komt tussen Huurder en Verhuurder. U dient dan ook zelf – zo u dat nodig acht – eventuele achtergrondinformatie over de accommodatie op te vragen bij Verhuurder en zelf nader onderzoek te doen naar locatie en kwaliteit van de accommodatie, alsmede de betrouwbaarheid van de Verhuurder.

12. Aangeboden informatie op de Website
PMi Curacao doet haar best ervoor te zorgen dat de door Verhuurders verschafte informatie op de Website over de aangeboden accommodatie juist is, door middel van een eerste controle. PMi Curacao onderneemt wanneer zij daar – ter haar uitsluitende beoordeling – aanleiding toe ziet, verschillende extra acties richting Verhuurder.

PMi Curacao kan evenwel niet garanderen dat de informatie op de Website te allen tijde juist en betrouwbaar is. PMi Curacao kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, direct of indirect, voortvloeiende uit het gebruik van de informatie op de Website.

PMi Curacao kan u ook niet garanderen dat de accommodatie die door Verhuurders op de Website worden aangeboden voldoen aan uw verwachtingen.

13. Boekingsaanvraag
Verzending van een boekingsaanvraag aan de Verhuurder is bindend tenzij in de aanbieding van Verhuurder op de Website een andersluidende bepaling is opgenomen. Verhuurders hebben zich jegens PMi Curacao verplicht zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 5 dagen na verzending van een boekingsaanvraag door Huurder, op boekingsaanvragen te reageren. Indien een Verhuurder niet binnen deze 5 dagen reageert, kan de Huurder van PMi Curacao de boekingsaanvraag als verlopen beschouwen (hierna: “Verlopen Boekingsaanvraag”) zonder enige verdere verplichting voor Huurder. Bij verzending van de boekingsaanvraag geeft Huurder toestemming aan PMi Curacao voor aanmelding voor de PMi Curacao nieuwsbrief welke u per e-mail wordt toegezonden. Huurder kan zich bij ontvangst van de PMi Curacao nieuwsbrief afmelden voor deze nieuwsbrief.

14. Klachten
Ingeval van klachten over onze dienstverlening, kunt u deze klacht indienen door een email te verzenden aan info@pmicuracao.com Klachten dienen binnen een redelijke termijn – maximaal twee maanden na constatering van de klacht – te worden ingediend. De klacht dient goed gemotiveerd te worden. PMi Curacao zal de ontvangst van uw klacht bevestigen en vervolgens er naar streven binnen 14 dagen op uw klacht te reageren. Indien reactie op uw klacht binnen 14 dagen niet mogelijk is, zullen wij u zulks binnen die termijn berichten en u aangeven binnen welke termijn u een reactie kunt verwachten.

15. Plaatsen van beoordelingen
PMi Curacao hecht waarde aan uw mening en ervaring. Om die reden hebben Huurders die een boekingsaanvraag via de Website hebben gedaan, de mogelijkheid een beoordeling te plaatsen over de gehuurde accommodatie. Die beoordeling wordt bij de betreffende accommodatie geplaatst. Verhuurders hebben de mogelijkheid te reageren op een beoordeling. In alle gevallen worden beoordelingen van Huurders en reacties van Verhuurders op de Website bij de betreffende accommodatie geplaatst. Een beoordeling en een reactie daarop moet naar waarheid worden ingevuld, over een daadwerkelijk verblijf gaan en mag geen kwetsende woorden of onbehoorlijke taal bevatten of kwetsend van aard zijn. Beoordelingen en reacties die in strijd met deze regels worden niet geplaatst door PMi Curacao. PMi Curacao behoudt zich het recht voor te allen tijde beoordelingen en reacties te verwijderen of suggesties voor te stellen voor wijziging indien zij daartoe aanleiding ziet.


Onderdeel 3 Voorwaarden voor Verhuurders
Deze voorwaarden gelden in aanvulling op de voorwaarden van Onderdeel I en II.

16. Inschrijfgeld en aangeboden abonnementsvormen
De advertentie wordt pas getoond op de Website nadat de abonnementskosten voldaan zijn. Betaling kan geschieden op een van de door PMi Curacao aangeboden betaalwijzen als weergegeven in de PMi Curacao beheeromgeving.

PMi Curacao kent voor Verhuurders de volgende abonnementsvorm:

Jaarlijks Abonnement: Wanneer u een Jaarlijks abonnement afsluit wordt er enkel een jaarlijkse fee in rekening gebracht. De abonnementskosten zijn variabele bedragen en zijn afhankelijk van het aantal aangeboden accommodaties. Bij dit abonnement heeft u de mogelijkheid om tegen meerprijs extra opties aan te schaffen, zoals adverteren in de nieuwsbrief en op social media van PMi Curacao of hoger in het zoekresultaat getoond worden. Voor deze opties verwijzen wij u naar uw beheer omgeving.

U kunt te allen tijde uw abonnement verhogen, wanneer u extra accommodaties aanbied. U betaald dan het verschil tussen uw huidige abonnement en het nieuwe abonnement, ongeacht van het moment in het jaar waarop u wenst te verhogen.

U kunt uw abonnement enkel verlagen bij ingang van het nieuwe abonnementsjaar. Indien een van uw woningen eerder niet meer beschikbaar is voor verhuur dient u dit aan te geven bij PMi Curacao via info@pmicuracao.com zodat de desbetreffende woning van de website gehaald kan worden.

17. Opdracht, opzegging en betaling
Bij afsluiting van de in het vorige artikel genoemde abonnementen komt er een overeenkomst van opdracht tot stand tussen Verhuurder en PMi Curacao. Deze overeenkomst van opdracht bestaat uit het plaatsen van uw (particuliere) vakantiehuis op PMi Curacao. Deze overeenkomst wordt voor de eerste contractduur aangegaan voor de duur van 1 jaar. Bij gebreke van opzegging uiterlijk 1 maand voor het einde van de contractduur van 1 jaar, wordt de overeenkomst van opdracht steeds voor 1 jaar verlengd.

Uw opzegging kunt u per e-mail versturen naar info@pmicuracao.com.  Nadat u een bevestiging heeft ontvangen is de opzegging definitief. Bij opzegging door Verhuurder zijn alle door Verhuurder aan PMi Curacao verschuldigde bedragen terstond door PMi Curacao opeisbaar.

Na betaling van de verschuldigde abonnementskosten, wordt uw accommodatie direct online gezet op PMi Curacao. U ontvangt bericht per e-mail ter bevestiging van de online plaatsing van uw advertentie op PMi Curacao.

U kunt betalingen doen aan PMi Curacao middels een van de in de PMi Curacao beheeromgeving aangegeven betaalmogelijkheden.

Na ontvangst van de betaling en het bericht van PMi Curacao dat de accommodatie online is gezet, gaat uw jaarabonnement in. Vervolgens wordt eens per jaar bij ingang van het nieuwe abonnementsjaar het abonnementsgeld in rekening gebracht. Overige verschuldigde bedragen ter zake door Verhuurder afgenomen aanvullende producten en diensten, zoals: ingekochte promoties en overige optionele producten en diensten worden direct in rekening gebracht.

Bij een upgrade van een abonnement dient de upgrade meteen betaald te worden. Evenals eventuele openstaande abonnementskosten.

Wanneer de Verhuurder een abonnement afsluit bij PMi Curacao dan verleent Verhuurder een onherroepelijke, wereldwijde licentie, voor onbepaalde tijd aan PMi Curacao tot gebruik van de door Verhuurder op de Website geplaatste afbeeldingen, video’s en teksten (“de Content”) welke betrekking hebben op de door Verhuurder aangeboden vakantieaccommodatie. Deze licentie duurt voort ook na beëindiging van de overeenkomst van opdracht tussen Verhuurder en PMi Curacao alsmede door opzegging door Verhuurder van de overeenkomst van opdracht met PMi Curacao. Verhuurder blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de door deze geplaatste Content. Verhuurder dient te allen tijde zelf zorg te dragen voor back-up van de geplaatste content.

18. Prijzen en betalingscondities
Alle genoemde prijzen zijn exclusief belastingen. Eventuele van toepassing zijnde belastingen worden bovenop deze bedragen in rekening gebracht. Het is te allen tijde de verantwoordelijkheid van Verhuurder ervoor zorg te dragen dat deze voldoet aan fiscale verplichtingen welke mogelijk op de Verhuurder van toepassing zijn.

PMi Curacao is gerechtigd de tarieven te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail bekendgemaakt en treden 7 dagen na bekendmaking in de PMi Curacao beheeromgeving, in werking, of op een andere datum die in de bekendmaking is vermeld. De tariefswijzigingen gelden te allen tijde voor de eerst volgende abonnementsperiode of aanschaf van de extra producten.

Betalingen door de Verhuurder dient te geschieden, tenzij anders aangegeven binnen 14 dagen na factuurdatum.

19. Wettelijke rente en incassokosten
Na het verstrijken van de in artikel 18 genoemde betalingstermijn is Verhuurder in verzuim. De Verhuurder is vanaf de verzuimdatum over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. De kosten van inning bij wanbetaling komen volledig voor rekening van de Verhuurder met inachtneming van de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bij die wet behorende Besluit.

In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Verhuurder zullen de vorderingen van PMi Curacao op de Verhuurder onmiddellijk opeisbaar zijn.

Door de Verhuurder gedane betalingen strekken steeds in mindering op in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van de langst openstaande opeisbare facturen. Verhuurder komt geen recht op verrekening en / of opschorting toe.

20. Opschorting
Zodra en zolang de Verhuurder een openstaande factuur, voor zover opeisbaar, niet voldoet, dan wel anderszins in verzuim is met de op Verhuurder rustende verplichtingen als opgenomen in deze voorwaarden of anderszins, is PMi Curacao gerechtigd nakoming van haar verplichtingen en daarmee de uitvoering van de overeenkomst op te schorten waaronder het op de Website offline plaatsen van de door Verhuurder aangeboden accommodatie. De betalingsverplichting van Verhuurder blijft in stand wanneer PMi Curacao gebruik maakt van haar recht tot opschorting van haar verplichtingen.

21. Verstrekking gegevens
De Verhuurder draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan PMi Curacao aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Verhuurder redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn, tijdig aan PMi Curacao worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan PMi Curacao zijn verstrekt, heeft PMi Curacao het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Verhuurder in rekening te brengen.

PMi Curacao is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook doordat PMi Curacao is uitgegaan van door de Verhuurder verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar direct kenbaar behoorde te zijn.

Bij totstandkoming van een overeenkomst van opdracht tussen PMi Curacao en Verhuurder dient Verhuurder te allen tijde zorg te dragen voor een werkend e-mailadres welke door Verhuurder frequent (wekelijks) wordt gelezen. Verhuurder staat in voor het feit dat het door hem opgegeven e-mailadres werkt en frequent wordt gelezen.

PMi Curacao zal wanneer zij daartoe aanleiding mocht zien nadere informatie opvragen bij Verhuurder. Verhuurder dient mee te werken aan redelijke verzoeken tot informatie zijdens PMi Curacao over de persoon van de Verhuurder en de accommodatie.

22. Toegang account en data Verhuurder
Voor beheers- en configuratiedoeleinden en voor de financiële afwikkeling van een transactie, heeft PMi Curacao toegang tot het account van de Verhuurder op de Website.

PMi Curacao is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat derden zich onbevoegd toegang verschaffen (hacken) tot de account van de Verhuurder.

Verhuurder is zelf verantwoordelijk voor zijn data en Content. PMi Curacao is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het verlies van (een deel) van deze data.

Verhuurder is zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig bewaren en beheren van de door PMi Curacao aan hem uitgegeven gebruikersnamen en wachtwoorden voor zijn account. PMi Curacao accepteert geen enkele aansprakelijkheid voortvloeiend uit het (al dan niet onzorgvuldige) gebruik van deze gegevens.

23. Nieuwsbrief
Gekoppeld aan de abonnementsvormen is de periodieke nieuwsbrief van PMi Curacao. De nieuwsbrief van PMi Curacao bevat tips voor Verhuurders ter verbetering van haar producten en diensten, het laatste nieuws en belangrijke ontwikkelingen over PMi Curacao en informatie over de aangeboden producten en diensten. Indien u een abonnement afsluit bij PMi Curacao gaat u eveneens akkoord met het ontvangen per e-mail ontvangen van de nieuwsbrief. Het afmelden voor deze nieuwsbrief is niet mogelijk aangezien deze een integraal onderdeel vormt van de door PMi Curacao aangeboden diensten.

24. Regels voor het plaatsen van een advertentie
PMi Curacao is uitsluitend en nadrukkelijk bestemd voor eigenaren van vakantiehuizen, die hun vakantiehuis willen aanbieden en verhuren op PMi Curacao. Om dit unieke karakter van onze website te behouden en uitsluitend woningen te kunnen presenteren die door de eigenaar volledig, liefst zo uitgebreid mogelijk en met zorg, zijn beschreven, maken wij u attent op de navolgende regels:

Teksten van advertenties op de Nederlandse website van PMi Curacao mogen alleen in het Nederlands zijn opgesteld. Teksten van advertenties op de Engelse website van PMi Curacao mogen alleen in het Engels zijn opgesteld. De Verhuurder is en blijft te allen tijde verantwoordelijk ervoor zorg te dragen dat de teksten welke hij al dan niet via een computervertaalprogramma heeft doen vertalen, juist zijn en vrij van taalfouten.

De titel en de tekst van een advertentie moeten juist en helder worden omschreven en mogen dan ook niet onjuist of misleidend zijn. Foto’s of video’s bij een advertentie moeten betrekking hebben op de aangeboden accommodatie of direct daar mee verband houden. Foto’s van de accommodatie dienen recent te zijn en een waarheidsgetrouw beeld vormen van de accommodatie.

Verhuurder dient de kalender van de accommodatie te allen tijde up to date te houden zodat Huurders zich een waarheidsgetrouw beeld kunnen vormen van de beschikbaarheid van de betreffende accommodatie.

PMi Curacao ziet zoveel mogelijk toe op een tijdige reactie van Verhuurders en behoudt zich het recht voor de betreffende Verhuurder tijdelijk van de Website te verwijderen om teleurstellingen van andere Huurders te voorkomen.

PMi Curacao heeft het recht om naar eigen redelijk inzicht de door de Verhuurder geplaatste teksten, afbeeldingen en andere gegevens geheel of gedeeltelijk aan te passen of te weigeren, zowel wat betreft advertenties als forumberichten.

De verhuurder dient het mogelijk te maken om binnen redelijke termijn na plaatsing van de advertentie een controle van de woning door een van de medewerker van PMi Curacao plaats te laten vinden.

Advertenties in strijd met bovenstaande regels worden door PMi Curacao verwijderd zodra PMi Curacao op de hoogte is van schending van bovenstaande regels. Wanneer PMi Curacao op de hoogte is van een ondergeschikte schending van bovenstaande regels dan kan PMi Curacao ter haar uitsluitende beoordeling kiezen tussen verwijdering van de advertentie van de Website of een kennisgeving aan Verhuurder in de PMi Curacao beheeromgeving met de strekking dat er een periode van 48 uur wordt gegeven om de ondergeschikte schending van de regels ongedaan te maken en te herstellen.
Naam: 
E-mail: 
Bericht: 
Country: